REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.    Witryna internetowa www.egeriadevelopment.pl prowadzona jest w związku z działalnością Spółki w celach informacyjnych, marketingowych, statystycznych.

2.    Dostęp do witryny internetowej www.egeriadevelopment.pl jest nieodpłatny i nieograniczony w czasie. Dostęp do witryny internetowej www.egeriadevelopment.pl, nie jest uzależniony od spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga dokonania rejestracji, przeprowadzenia procedury logowania, za wyjątkiem przypadku, w którym Klient będzie chciał skontaktować się ze Spółką poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, który wymaga podania danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). Warunkiem korzystania z witryny internetowej www.egeriadevelopment.pl jest:

a)       posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego wyposażonego w system operacyjny Microsoft Windows 7,8,10,Vista, Linus, OsX, Android,

b)      połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,

c)       dostępna wersja przeglądarki internetowej Chrome 52.x, Firefox 48.x, Chrome Mobile 52.x, MSIE 11.x,

d)      włączona obsługa apletu JavaScript, plików Cookies,

e)      minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.[DJ1]

3.    W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .jpg.

4.    Spółka zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Klienta, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. Aby uniknąć zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet, Klient powinien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie zabezpieczeń w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące urządzenie przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

5.    W celu zaoferowania przez witrynę internetową www.egeriadevelopment.pl jak największego zakresu funkcjonalności, Spółka wykorzystuje automatyczne mechanizmy, służące do gromadzenia i przetwarzania informacji o sposobie korzystania użytkownika ze strony www.borowska176.pl, a w szczególności pliki Cookies.

6.    Klient nie jest uprawniony do dostarczania Spółce treści o charakterze bezprawnym (zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym). Klient zobowiązany jest do korzystania z witryny internetowej www.egeriadevelopment.pl zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego dokumentu oraz dobrymi obyczajami.

7.    Klient jest uprawniony do korzystania z witryny internetowej www.egeriadevelopment.pl wyłącznie na własny użytek osobisty.

8.    Wszelkie informacje dostępne w  witrynie internetowej www.egeriadevelopment.pl mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące aktualnej oferty udzielane są przez Biuro Sprzedaży (sprzedaz@egeriadevelopment.pl ).

9.    Usługa Formularz kontaktowy dostępna jest dla Klienta, który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  i umożliwia Klientowi kontakt ze Spółką. Aby skorzystać z powyższej usługi należy podać imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, ewentualnie preferowany termin spotkania/prezentacji, wpisać odpowiednią treść wiadomości oraz kliknąć na przycisk „Wyślij wiadomość”. Usługa Formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie, po uprzednim zapoznaniu się z informacjami podanymi przez Spółkę oraz udzieleniu zgód, o których mowa w pkt 10-11 poniżej. Użytkownik ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

10.Klient przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu kontaktowym wypełnianym w witrynie internetowej www.egeriadevelopment.pl po uprzednim zapoznaniu się z informacjami podanymi przez Spółkę, może wyrazić zgodę lub nie wyrazić zgody na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawą  z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.). W przypadku gdy Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji ma on prawo w każdym czasie odwołać taką  zgodę.

11.Klient przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu kontaktowym wypełnianym w witrynie internetowej www.egeriadevelopment.pl, po uprzednim zapoznaniu się z informacjami podanymi przez Spółkę, może wyrazić zgodę na przetwarzanie i zbieranie przez Spółkę danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w sposób zgodny z prawem lub umówienia spotkania. W przypadku gdy Klient wyraził zgodę, ma on prawo w każdym czasie odwołać taką  zgodę.

12.Administratorem danych osobowych jest „EGERIA DEVELOPMENT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bliźniacza 20/2 54-614 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267632, NIP: 8942885008, adres e-mail: ochronadanych@egeriadevelopment.pl, tel.: 71 360 83 10 lub 698 716 230. Dane osobowe, zawarte w formularzu kontaktowym, będą przetwarzane przez Administratora w celu:

a)       udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w tym przesyłanie Newslettera, używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego i działań promocyjnych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO;

b)      w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c)       wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d)      bieżącego kontaktu w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, przedstawieniem odpowiedzi na zapytanie, prowadzenia korespondencji e-mailowej związanej z przedkładanymi zapytaniami oraz w celu kontaktu telefonicznego związanego z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym realizowaniu umów, informowaniu o usługach, w celu prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);

e)      w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

13.Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu, a także inne dane, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności, w tym w ramach zawieranych umów. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umów oraz świadczenia usług.

14.Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: podmioty wspierające Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcy usług doradczych i prawnych, dostawcy usług projektowych i budowlanych, dostawcy usług pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości, dostawcy usług teleinformatycznych. Dane osobowe będą przechowywane odpowiednio przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub przez okres nie dłuższy, niż do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub przez okres nie dłuższy, niż do czasu ustania celu przetwarzania danych lub wycofania zgody – w przypadkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody.

15.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

16.Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z wymienionych praw, należy kontaktować się z Administratorem. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

17.Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, można zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ochronadanych@egeriadevelopment.pl. Wskazany adres poczty elektronicznej właściwy jest również dla spraw związanych z obowiązywaniem niniejszego regulaminu. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, opisu problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji, sposobu dostarczenia odpowiedzi na reklamację (korespondencyjnie lub elektronicznie). Informacje,
o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią ułatwienie przy rozpatrywaniu reklamacji przez Spółkę. Spółka ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż
w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania, przesyłając stosowną odpowiedź zgodnie
z wybranym przez Klienta sposobem.

18. Wszystkie fotografie jak i pozostałe materiały opublikowane w witrynie internetowej www.egeriadevelopment.pl stanowią własność Spółki lub zostały użyte przez nią za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie, podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

19.Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie o czym poinformuje Klientów, którzy przed datą zmiany niniejszego regulaminu wyrazili zgodę na jego treść, na trzy dni przed wejściem w życie wprowadzonych zmian.

20. W przypadku, gdy użytkownik korzystając z witryny_www.egeriadevelopment.pl podaje swoje dane osobowe (np. wysyłając wiadomość do Administratora przez Formularz kontaktowy) w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy Polityki Prywatności[a2]

21.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn.zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132 z późn.zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz inne właściwe przepisy.

22.Niniejszy regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, za pośrednictwem witryny internetowej www.egeriadevelopment.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Pobranie regulaminu w formacie pdf wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki pdf (http://get.adobe.com/pl/reader).

Skontaktuj się z nami

Twój własny kąt czeka
Skontaktuj się z nami

  Deweloper
  Egeria Development Sp. z o.o.
  54-614 Wrocław, ul. Bliźniacza 20/2
  +48 71 360 83 10
  +48 698 716 230
  biuro@egeriadevelopment.pl
  Informacja i sprzedaż mieszkań
  Egeria Development Sp. z o.o.
  54-614 Wrocław, ul. Bliźniacza 20/2
  +48 698 716 230
  sprzedaz@egeriadevelopment.pl
  sprzedaz@karmelkowa.com.pl