Polityka prywatności

Niniejszym, w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) „EGERIA DEVELOPMENT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bliźniacza 20/2 54-614 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267632, NIP: 8942885008, adres e-mail: ochronadanych@egeriadevelopment.pl, tel.: 71 360 83 10 lub 698 716 230 (określana dalej jako Spółka lub „Administrator”), informuje co następuje.
Niniejszy dokument określa kwestie związane z ochroną danych osobowych osób korzystających z witryny internetowej www.egeriadevelopment.pl (określanej dalej również jako „Serwis”)należącej do Administratora. Klient przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu kontaktowym wypełnianym w witrynie internetowej www.egeriadevelopment.pl akceptuje treść niniejszego dokumentu.

Administratorem danych osobowych jest „EGERIA DEVELOPMENT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bliźniacza 20/2 54-614 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267632, NIP: 8942885008, adres e-mail: ochronadanych@egeriadevelopment.pl, tel.: 71 360 83 10 lub 698 716 230.
Spółka przywiązuje bardzo dużą wagę do ochrony prywatności klientów pozyskanych w sposób bezpośredni jak również użytkowników strony www.egeriadevelopment.pl (dalej określanych również łącznie jako „Klienci”). Cel przetwarzania danych osobowych jest zawsze jasno określony i zaprezentowany Klientowi. Spółka nie udostępnia innym podmiotom danych Klientów bez ich wyraźnej zgody poza podmiotami wskazanymi  w pkt 2 niniejszej Polityki Prywatności.
Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1. Spółka przetwarza dane Klientów w następujących przypadkach:
Dane osobowe, zawarte w formularzu kontaktowym obejmujące imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, będą przetwarzane przez Administratora w celu:

 1. udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w tym przesyłanie Newslettera, używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego i działań promocyjnych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 2. w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. bieżącego kontaktu w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, przedstawieniem odpowiedzi na zapytanie, prowadzenia korespondencji e-mailowej związanej z przedkładanymi zapytaniami oraz w celu kontaktu telefonicznego związanego z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym realizowaniu umów, informowaniu o usługach, w celu prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 5. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

2. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców podmioty wspierające Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcy usług doradczych i prawnych, dostawcy usług projektowych i budowlanych, dostawcy usług pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości, dostawcy usług teleinformatycznych.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane odpowiednio przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub przez okres nie dłuższy, niż do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub przez okres nie dłuższy, niż do czasu ustania celu przetwarzania danych lub wycofania zgody – w przypadkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody.
Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

3. Realizacja polityki ochrony danych osobowych
Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Spółka wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.

4. Prawa osób, których dane dotyczą
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z wymienionych praw, należy kontaktować się z Administratorem.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Automatyczne gromadzenie informacji
W celu zaoferowania przez Serwis jak największego zakresu funkcjonalności, Spółka wykorzystuje automatyczne mechanizmy, służące do gromadzenia i przetwarzania informacji o sposobie korzystania użytkownika ze strony www.egeriadevelopment.pl, a w szczególności:
a. pliki cookies
Plik cookie jest małym plikiem tekstowym, zawierającym informacje, wysyłane przez Serwis internetowy www.egeriadevelopment.pl, a następnie zapisywane na komputerze użytkownika.
Plik cookie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani adresowych użytkownika, nie pozwala również na pobieranie jakichkolwiek danych z jego komputera. Wykorzystanie tej techniki ułatwia użytkownikowi dotarcie do interesujących go treści, pozwala również określić profil informacji jakimi użytkownik jest zainteresowany oraz prowadzenie statystyk dostępu do strony.
b. kod śledzący (tracking code)
Kod śledzący, będący częścią strony, umożliwia generowanie i monitorowanie statystyk dotyczących korzystania ze strony, jej części lub określonego komponentu. Gromadzone dane są wykorzystywane w celu poprawy użyteczności strony oraz wykrywania usterek w jej działaniu.
W przypadku pytań, dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: ochronadanych@egeriadevelopment.pl

Skontaktuj się z nami

Twój własny kąt czeka
Skontaktuj się z nami

  Deweloper
  Egeria Development Sp. z o.o.
  54-614 Wrocław, ul. Bliźniacza 20/2
  +48 71 360 83 10
  +48 698 716 230
  biuro@egeriadevelopment.pl
  Informacja i sprzedaż mieszkań
  Egeria Development Sp. z o.o.
  54-614 Wrocław, ul. Bliźniacza 20/2
  +48 698 716 230
  sprzedaz@egeriadevelopment.pl
  sprzedaz@karmelkowa.com.pl